Aktuálně

Právní aktuality - leden 2019

+ Vytvoření prostoru bezpečného pohybu údajů mezi EU a Japonskem + Vícepráce + Oddlužení + Pokuta za předčasné ukončení smlouvy podléhá DPH + Rozdíl mezi nominální hodnotou a kupní cenou pohledávky může podléhat DPH + Započtení se musí uskutečnit v měně, v níž má být plněna pohledávka + Náležitosti započtení většího počtu pohledávek

Šťastný a úspěšný rok 2018 přeje HAVEN, advokátní kancelář

Evidence skutečných majitelů právnických osob

31.12.2018 končí zákonná lhůta pro povinnou evidenci skutečných majitelů právnických osob.

Právní aktuality - prosinec 2018

+ Novela daně z nabytí nemovitostí; + Možnost obrany při nesouhlasu se zpracováním osobních údajů; + Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění; + Rozpor kupní smlouvy s dobrými mravy pro hrubý nepoměr plnění; + Přiměřené zadostiučinění v penězích za zásah do práv k obchodní firmě; + Nevyhovění žádosti subjektu osobních údajů jako správní rozhodnutí; + Přednost dodatečného daňového přiznání před zahájením daňové kontroly.

Právní aktuality - listopad 2018

+ Novela zákona o dluhopisech; + Pokuta za porušení zabezpečení osobních údajů; + Místní příslušnost Úřadů na ochranu osobních údajů; + Zvýšení úrokových sazeb; + Dobrá víra právnické osoby; + Péče řádného hospodáře; + Odpovědnost za vady; + Výkon funkce statutárního orgánu v pracovněprávním poměru.

Právní aktuality - říjen 2018

+ Novela zákona o daních z příjmu; + Vyžadování souhlasu dle GDPR; + Správa společné věci; + Uplatnění práva na náhradu škody vůči předsedovi představenstva a jeho promlčení; + Manažerská smlouva; + Důsledky absence dohody o ceně ve smlouvě o dílo; + Pokyn valné hromady a výkon funkce s péčí řádného hospodáře.

Právní aktuality – září 2018

+ Novela zákona o převodu vlastnického práva jednotkám skupinovým rodinným domům některých bytových družstev; + Novela energetického zákona; + Novela nařízení vlády o otevřených datech; + Jednání za právnickou osobu; zánik pohledávky v souvislosti se zánikem společnosti.

Právní aktuality - srpen 2018

+ Novela zákona o daních z příjmů; + Novela vyhlášky o nabytí nemovitostí; + Novela vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí; + Oznamování přeshraničních transakcí; + Novela zákona o DPH; + Nakládání prodávajícího s předmětem koupě.

Právní aktuality - červenec 2018

+ Změny v daňovém balíčku; + Novela daňového řádu; + Obnovení nájmu dobu určitou u prostor sloužících k podnikání; + Převod družstevního bytu a jeho účinky vůči družstvu; + Nový pohled na souběh trestní a správní sankce; + Úrok z neoprávněného jednání správce daně.

Právní aktuality - březen 2018

+ Nárok OSVČ na placenou dovolenou; + GDPR; + Zahájení daňové kontroly; + Úroky z úroků v daňovém řízení.

Právní aktuality 2017/2018

+ Evidence svěřenských fondů; + Evidence skutečných majitelů osob; + Návrat předkupního práva spoluvlastníků; + EET.

Šťastný a úspěšný rok 2018 přeje HAVEN, advokátní kancelář

"Začalo to jedním jménem, jedním advokátem se dvěma koncipienty. Protože přestalo být rozumné stále rozšiřovat název kanceláře s přicházejícími lidmi, vznikl Haven. Přístav..... Studovali na českých právnických fakultách i mimo ně – též v Německu a Velké Británii – a vládnou proto plynnou němčinou a angličtinou. Advokátní kancelář se orientuje zejména na agendu související s právní podporou korporací, ale nejen na to. Vzhledem k jazykové vybavenosti zvládají právní služby pro zahraniční klienty působící zde v Čechách." Zdeněk Sládek, grafické studio Studio Protein.

Změny v právní úpravě ochrany osobních údajů (GDPR)

Společně s experty na bezpečnost dat ze společnosti Mepatek s.r.o. jsme se zúčastnili série přednášek na téma změn legislativy ve vztahu k ochraně osobních údajů po účinnosti nařízení GDPR. Co tedy GDPR vlastně znamená a jaké povinnosti přináší?

Právní aktuality - listopad 2017

Zákon o platebním styku; + Registrace k DPH z moci úřední.

Marketing Mix 2017

Legislativní novinky

Právní aktuality - září 2017

+ Novela zákona o zaměstnanosti; + Prověřování v rámci daňové kontroly; + Zápis ochranné známky ve vztahu k nekalosoutěžnímu jednání; + Přezkum exekučního titulu.

Právní aktuality - srpen 2017

+ Přednostní práva na úhradu pohledávek SVJ; + Povinné informace o finanční situaci; + Oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu; + Částečný platební výměr.

Právní aktuality - červenec 2017

+ Novelizace zákona o podnikání na kapitálovém trhu; Změny v oblasti agenturního zaměstnávání; + Zákon o náhradách škody způsobených porušením pravidel hospodářské soutěže; + Jednatel jako osoba povinná k DPH; + Princip úplného odškodnění při totální škodě na vozidle.

Právní aktuality - červen 2017

+ Novelizace autorského zákona; + Návrh na soupis povinností podnikatelů; + K toleranci alkoholu na pracovišti.

Právní aktuality - květen 2017

+ Novela stavebního zákona; + Spotřebitelský kodex; + Změny podmínek pobytu cizinců; + Konflikt práva k obchodní firmě a práva z ochranné známky.

Právní aktuality - duben 2017

+ Informační povinnost vůči správce daně; + Evropská směrnice k přeshraničnímu vysílání zaměstnanců; + Promíjení pokut u kontrolních hlášení; + Podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích; + Trestní stíhání pro daňové penále; + Osvobození od DPH.

Šťastný a úspěšný rok 2017 přeje advokátní kancelář HEYDUK&VOGLOVÁ

Marketing Mix 2016

Web jako předmět práva, zákonné limity reklamy

Právní aktuality - červenec / srpen 2016

+ Změny v podávání daňových přiznání; + Rejstřík skutečných majitelů společností; + Nařízení EU o ochraně osobních údajů; + Pracovní doba u zaměstnanců bez stálého pracoviště; + Posuzování obsahu formálních náležitostí směnky.

Právní aktuality - červen 2016

+ Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže; + Registr smluv uzavřených s osobami s majetkovou účastí státu; + Krácení mzdy vyplácené na základě mzdového výměru.

Právní aktuality - květen 2016

+ Promíjení pokut za nedodání kontrolních hlášení k DPH; + Změna v placení daně při koupi nemovitosti; + Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu; + Uznávání odborní kvalifikace cizinců; + Splnění závazku; + Současné zastoupení společnosti členem statutárního orgánu a prokuristou.

Právní aktuality - duben 2016

+ Jmenování opatrovníka právnické osobě; + Vznik práv a povinností ze směnky, která byla původně blankosměnkou; + Nekalá soutěž klamavým podáním pravdivého (správného) údaje; + Nedodržení sjednané formální náležitosti dodatku smlouvy; + Uznání závazku plněním části dluhu; + Změny v úpravě evropských ochranných známek.

Právní aktuality - březen 2016

+ Návrh na zavedení bezplatného zápisu založení společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku; + Trestnost přípravy krácení daně; + Forma plné moci k sepisování notářských zápisů; + Společné jmění a podíly v obchodních společnost a družstvech; + Svěřenecké fondy; + Kauce u nájmu bytu a domu.

Právní aktuality - únor 2016

Novela zákona o ochraně spotřebitele; Zaměstnavatelé podle Štrasburku mohou číst maily zaměstnanců; Stanovisko NS k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku; Kontrolní hlášení

Právní aktuality - leden 2016

Pokuta porušení povinnosti uzavřít smlouvu o pracovnělékařských službách; Vládní návrh změny v zákoně o dani z nabytí nemovitosti; Rozšíření odpovědnosti leteckých společností judikaturou Evropského soudního dvora; Povaha daňového penále jako trestu

Šťastný a úspěšný nový rok 2016 přeje advokátní kancelář HEYDUK

Marketing Mix 2015 - Webová prezentace a platné právní předpisy

V průběhu září a října 2015 jsme se v rámci doprovodného programu zúčastnili prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie s přednáškou na téma „Webová prezentace a platné právní předpisy“.

Svět reklamy 2014

Dne 25. září v Brně v hotelu Voroněž a 7. října v Praze v hotelu Diplomat jsme se zúčastnili v rámci doprovodného programu prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie Svět reklamy 2014 s přednáškou na téma "Uzavírání smluv".

Založení advokátní kanceláře HEYDUK