Archiv aktualit
Celkem nalezeno 43 novinek
Nacházíte se na stránce 1 z celkových 6 stránek

Právní aktuality – prosinec 2022


+ Jednodušší zakládání obchodních společností
+ Veřejnost evidence skutečných majitelů bude nejspíše omezena
+ Zrušení elektronické evidence tržeb
+ Novela zákona o významné tržní síle
+ Převod obchodního závodu, jehož součástí je pohledávka sepsaná do majetkové podstaty v insolvenčním řízení
+ Odvod z nadměrných příjmů elektřiny
+ Nárok na odpočet lze ustát i v rámci podvodného řetězce
+ Daňový subjekt může předkládat důkazy v režimu utajených informací
+ Povinná otcovská dovolená
+ Podmínky uznávání mimosoudních rozvodů
+ Občana třetí země nelze vyhostit bez ohledu na jeho zdravotní stav

1. 1. 2023


Datové schránky


Dne 1. 1. 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na základě které dojde k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům a právnickým osobám.

V následujícím přehledu si Vás dovolíme seznámit s nejdůležitějšími změnami, které novela přináší.

19. 12. 2022


Velká spotřebitelská novela


Prezident republiky podepsal zákon rozsáhle novelizující občanský zákoník (OZ) a zákon o ochraně spotřebitele (ZOS). Touto novelou došlo k transpozici příslušných evropských směrnic posilujících ochranu spotřebitele. Zákon nabude účinnosti třicátého dne po vyhlášení ve Sbírce, tj. v první polovině ledna roku 2023. V následujících řádcích si vás dovolíme seznámit s nejdůležitějšími změnami, které novela přináší.

+ Rozšíření informační povinnosti
+ Objednávková tlačítka
+ Reklamace
+ Označování zlevněného zboží
+ Odstoupení od smlouvy
+ Nová pravidla pro uzavírání smluv po telefonu
+ Zveřejňování uživatelských recenzí
+ Odpovědnost prodávajícího za digitální obsah a digitální službu
+ Další změny

7. 12. 2022


Právní aktuality – listopad 2022


+ Windfall tax
+ Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, změny v paušální dani
+ Pokuta za podání kontrolního hlášení za nesprávné zdaňovací období
+ Kompenzace nákladů na energie pro velké podniky
+ Sankční zákon
+ Navýšení příspěvků pro ubytovatele ukrajinských uprchlíků
+ Změna nařízení vlády o pracovní migraci
+ Vliv změny bydliště dítěte do zahraničí na příslušnost soudu
+ Plošné a nerozlišující uchovávání údajů za účelem stíhání trestné činnosti
+ Únik osobních údajů z policejní databáze
+ Proces bez výslechu oběti znásilnění v hlavním líčení je spravedlivý
+ Právo na náhradu škody vzniká i v případě zpoždění navazujících letů
+ Dokazování v řízení o náhradě škody za zpožděný let

1. 12. 2022


Přehled změn v právní úpravě skutečných majitelů


Dne 1. 10. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“).

V následujícím přehledu si dovolujeme uvést, co novela ZESM vlastně přináší, pokud jde o ztotožnění osoby skutečného majitele a jeho zápis do Evidence skutečných majitelů.

14. 11. 2022


Právní aktuality – říjen 2022


+ Povinné zřízení datových schránek
+ Nezákonné zveřejnění majetkových přiznání členů zastupitelstev
+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
+ Škoda způsobená podnikateli porušením zákazu konkurence jeho zástupcem
+ Zablokování spojení podniků nedosahujících obratových kritérií
+ Oprava zničené stavby nebo již vybudování stavby nové?
+ Prokázání převodu směnky na řad v exekučním řízení
+ Právní nástupnictví žalovaného, na němž je vymáháno nezastupitelné plnění
+ Doručování příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody

1. 11. 2022


Právní aktuality – září 2022


+ Navýšení příspěvku na bydlení
+ Dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas
+ K významu stanovení data zjištění nemoci z povolání v posudku
+ Nová tabulka pro výpočet výživného
+ Správce daně může požadovat kamerové záznamy o pohybu vozidel
+ Stanovení maximálních cen energií a snížení sazby daně z nafty
+ Nebezpečí, že věc bude sloužit k páchání zločinu, nelze dovozovat z pouhé možnosti takového použití

1. 10. 2022


Přehled k problematice ochrany osobních údajů – 2022


+ Pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů ministerstvem vnitra
+ Nemocnice může odpovídat za nezabezpečení osobních údajů
+ Upozornění ÚOOÚ na nové hrozby pro ochranu osobních údajů
+ Právo zaměstnavatele vyžadovat informaci o očkování zaměstnance
+ Vydání publikace k výročí školy s uvedením seznamu absolventů
+ Metodika k ukládání pokut za porušení GDPR
+ Neoprávněné zpracování osobních údajů získaných z veřejných databází průmyslových práv
+ Poskytování informací o dosaženém vzdělání
+ Atrapy kamer nelze používat jako nátlak na zaměstnance
+ Vázaný zástupce je zpracovatelem, nikoli správcem osobních údajů
+ Informace o platech úředních osob
+ Limity zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě
+ Soukromé rozmnožování a spravedlivá odměna v případě internetového úložiště
+ Aktuální situace ohledně předávání osobních údajů do USA

1. 9. 2022


Stránka 1 z celkových 6 stránek