Archiv aktualit
Celkem nalezeno 39 novinek
Nacházíte se na stránce 2 z celkových 5 stránek

Právní aktuality – duben 2022


+ Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

+ Změnový zákon v souvislosti s implementací předpisů EU o unii kapitálových trhů

+ Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem po velké novele ZOK

+ Ochrana zabavené elektronické komunikace advokátů s klienty

28. 4. 2022


Právní aktuality – březen 2022


+ NSS o nároku na odpočet DPH

+ Povinnost přiznat daň u jednorázového plnění hrazeného ve splátkách

+ Ozbrojený konflikt na Ukrajině – institut dočasné ochrany

+ Nárok na zdravotní péči

+ Zaměstnanost a sociální zabezpečení

+ Školství

+ Novela trestního zákoníku

+ Účinky zahájení trestního stíhání nastávají okamžikem vydání usnesení o jeho zahájení, nehledě na to, kdy je usnesení doručeno obviněnému

+ K procesním aspektům náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení

+ K odpovědnosti za škodu způsobenou neúplnou informací

+ ESLP – vrácení zabaveného zboží po zproštění obžaloby

1. 4. 2022


Právní aktuality – únor 2022


+ Ukrajina

+ Novela pandemického zákona

+ Nárok na odpočet DPH v případě neprokazování poskytnutí zdanitelného plnění deklarovaného dodavatelem

+ Prokazování výdajů na reklamu na internetu jako daňově uznatelných výdajů

+ Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem

1. 3. 2022


Právní aktuality – leden 2022


+ Nepřiměřeně vysoká cena není důvodem pro odmítnutí nároku na odpočet DPH

+ Odpovědnost správce internetového archivu za přijetí opatření k ochraně osobních údajů na jimi spravovaných stránkách

+ Právnická osoba nemá právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do její pověsti

+ Generální ředitel jako člen představenstva

+ NSS vyslovil nezákonnost dalších vládních opatření

1. 2. 2022


Právní aktuality – prosinec 2021


+ Novela nařízení o investování investičních fondů

+ Koronavirus

+ Trestní právo

+ Cookies jen se souhlasem

+ Zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě fiktivního dodavatele

1. 1. 2022


Právní aktuality – listopad 2021


+ Správce musí doložit právní titul u údajů zpracovávaných zpracovatelem

+ Pořízení movitých věcí z obchodního závodu a jeho následná koupě

+ Ochranná známka zapsaná ve zlé víře je neplatná

+ Přezkum rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu

+ Právo odsouzeného nahlížet do spisu

+ Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

1. 12. 2021


Monitor ÚOOÚ 2021


Přehled k problematice osobních údajů 2021

15. 11. 2021


Právní aktuality – říjen 2021


+ Prominutí DPH při dodání plynu či elektřiny

+ Úhrada na nezveřejněný bankovní účet nezakládá vždy ručení příjemce zdanitelného plnění

+ Výměna akcií při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů přerušuje časový test

+ Odklon NSS od názoru GFŘ k pořízení majetku „na klíč“ ve prospěch plátce DPH

+ Přestávka v práci jako pracovní doba

+ K posuzování včasnosti podání učiněného prostřednictvím e-mailu

1. 11. 2021


Stránka 2 z celkových 5 stránek