Archiv aktualit
Celkem nalezeno 45 novinek
Nacházíte se na stránce 2 z celkových 6 stránek

Právní aktuality – září 2022


+ Navýšení příspěvku na bydlení
+ Dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas
+ K významu stanovení data zjištění nemoci z povolání v posudku
+ Nová tabulka pro výpočet výživného
+ Správce daně může požadovat kamerové záznamy o pohybu vozidel
+ Stanovení maximálních cen energií a snížení sazby daně z nafty
+ Nebezpečí, že věc bude sloužit k páchání zločinu, nelze dovozovat z pouhé možnosti takového použití

1. 10. 2022


Přehled k problematice ochrany osobních údajů – 2022


+ Pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů ministerstvem vnitra
+ Nemocnice může odpovídat za nezabezpečení osobních údajů
+ Upozornění ÚOOÚ na nové hrozby pro ochranu osobních údajů
+ Právo zaměstnavatele vyžadovat informaci o očkování zaměstnance
+ Vydání publikace k výročí školy s uvedením seznamu absolventů
+ Metodika k ukládání pokut za porušení GDPR
+ Neoprávněné zpracování osobních údajů získaných z veřejných databází průmyslových práv
+ Poskytování informací o dosaženém vzdělání
+ Atrapy kamer nelze používat jako nátlak na zaměstnance
+ Vázaný zástupce je zpracovatelem, nikoli správcem osobních údajů
+ Informace o platech úředních osob
+ Limity zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě
+ Soukromé rozmnožování a spravedlivá odměna v případě internetového úložiště
+ Aktuální situace ohledně předávání osobních údajů do USA

1. 9. 2022


Právní aktuality – srpen 2022


+ Zákon o úsporném tarifu pro domácnosti
+ Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek
+ Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
+ Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
+ Zohlednění ruské invaze na Ukrajinu při rozhodování o mezinárodní ochraně
+ Výše náhrady nákladů nutných k uvedení poškozené věci v předešlý stav
+ Podmínky odpovědnosti ručení jednatele za dluhy společnosti


Právní aktuality – červenec 2022


+ Opětovné začlenění nezprostředkovaných pěstounů do důchodového systému
+ Další změny v sociálních dávkách
+ Prominutí úroku z prodlení
+ Doručování fikcí do datové schránky
+ Cookies lišty vykazují řadu nedostatků
+ Novela Lex Ukrajina
+ Právo seznámit se s podklady pro vyúčtování záloh
+ Vyplacení vypořádacího podílu ze zaniklého SJM
+ Přednost skutečné vůle účastníků smlouvy před formálním výkladem
+ K posuzování intenzity porušení pracovních povinností

1. 8. 2022


Právní aktuality – červen 2022


+ Významné změny v oblasti telemarketingu
+ Milostivé léto 2.0
+ Sjednocení výkladu pojmu „nezabavitelná částka“
+ Odvolání svolané valné hromady společnosti s ručením omezeným
+ Novela daňových zákonů a zákona o ochraně ovzduší
+ Emise korunových dluhopisů jako zneužití práva
+ Prokazování poskytnutí zprostředkovatelských v zahraničí
+ Režim DPH při organizaci propagační akce
+ Podmínky pro vydání příkazu k zatčení

1. 7. 2022


Právní aktuality – květen 2022


+ Dílčí zrušení silniční daně a zvýhodnění nízkoemisních vozidel

+ Snížení spotřební daně z nafty a benzinu

+ Možnost odečítání darů na podporu Ukrajiny od daňového základu

+ Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů

+ Vliv vyhledávací činnosti správce daně na lhůtu pro stanovení daně

+ Doměření daně z transakcí mezi nespojenými osobami

+ Novela trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů

+ Distanční uzavírání pracovněprávních smluv

+ Promlčecí lhůta pro vracení pojistného odváděného pojišťovně na základě neplatné smlouvy

1. 6. 2022


Právní aktuality – duben 2022


+ Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

+ Změnový zákon v souvislosti s implementací předpisů EU o unii kapitálových trhů

+ Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem po velké novele ZOK

+ Ochrana zabavené elektronické komunikace advokátů s klienty

28. 4. 2022


Právní aktuality – březen 2022


+ NSS o nároku na odpočet DPH

+ Povinnost přiznat daň u jednorázového plnění hrazeného ve splátkách

+ Ozbrojený konflikt na Ukrajině – institut dočasné ochrany

+ Nárok na zdravotní péči

+ Zaměstnanost a sociální zabezpečení

+ Školství

+ Novela trestního zákoníku

+ Účinky zahájení trestního stíhání nastávají okamžikem vydání usnesení o jeho zahájení, nehledě na to, kdy je usnesení doručeno obviněnému

+ K procesním aspektům náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení

+ K odpovědnosti za škodu způsobenou neúplnou informací

+ ESLP – vrácení zabaveného zboží po zproštění obžaloby

1. 4. 2022


Stránka 2 z celkových 6 stránek