Novinky
Celkem nalezeno 32 novinek
Nacházíte se na stránce 1 z celkových 4 stránek

Právní aktuality – květen 2022


+ Dílčí zrušení silniční daně a zvýhodnění nízkoemisních vozidel

+ Snížení spotřební daně z nafty a benzinu

+ Možnost odečítání darů na podporu Ukrajiny od daňového základu

+ Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů

+ Vliv vyhledávací činnosti správce daně na lhůtu pro stanovení daně

+ Doměření daně z transakcí mezi nespojenými osobami

+ Novela trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů

+ Distanční uzavírání pracovněprávních smluv

+ Promlčecí lhůta pro vracení pojistného odváděného pojišťovně na základě neplatné smlouvy

1. 6. 2022


Právní aktuality – duben 2022


+ Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

+ Změnový zákon v souvislosti s implementací předpisů EU o unii kapitálových trhů

+ Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem po velké novele ZOK

+ Ochrana zabavené elektronické komunikace advokátů s klienty

28. 4. 2022


Právní aktuality – březen 2022


+ NSS o nároku na odpočet DPH

+ Povinnost přiznat daň u jednorázového plnění hrazeného ve splátkách

+ Ozbrojený konflikt na Ukrajině – institut dočasné ochrany

+ Nárok na zdravotní péči

+ Zaměstnanost a sociální zabezpečení

+ Školství

+ Novela trestního zákoníku

+ Účinky zahájení trestního stíhání nastávají okamžikem vydání usnesení o jeho zahájení, nehledě na to, kdy je usnesení doručeno obviněnému

+ K procesním aspektům náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení

+ K odpovědnosti za škodu způsobenou neúplnou informací

+ ESLP – vrácení zabaveného zboží po zproštění obžaloby

1. 4. 2022


Právní aktuality – únor 2022


+ Ukrajina

+ Novela pandemického zákona

+ Nárok na odpočet DPH v případě neprokazování poskytnutí zdanitelného plnění deklarovaného dodavatelem

+ Prokazování výdajů na reklamu na internetu jako daňově uznatelných výdajů

+ Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem

1. 3. 2022


Právní aktuality – leden 2022


+ Nepřiměřeně vysoká cena není důvodem pro odmítnutí nároku na odpočet DPH

+ Odpovědnost správce internetového archivu za přijetí opatření k ochraně osobních údajů na jimi spravovaných stránkách

+ Právnická osoba nemá právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do její pověsti

+ Generální ředitel jako člen představenstva

+ NSS vyslovil nezákonnost dalších vládních opatření

1. 2. 2022


Právní aktuality – prosinec 2021


+ Novela nařízení o investování investičních fondů

+ Koronavirus

+ Trestní právo

+ Cookies jen se souhlasem

+ Zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě fiktivního dodavatele

1. 1. 2022


Právní aktuality – listopad 2021


+ Správce musí doložit právní titul u údajů zpracovávaných zpracovatelem

+ Pořízení movitých věcí z obchodního závodu a jeho následná koupě

+ Ochranná známka zapsaná ve zlé víře je neplatná

+ Přezkum rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu

+ Právo odsouzeného nahlížet do spisu

+ Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel

1. 12. 2021


Monitor ÚOOÚ 2021


Přehled k problematice osobních údajů 2021

15. 11. 2021


Stránka 1 z celkových 4 stránek